Zpracování osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

 I.

Základní ustanovení

 

1a).Správcem osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: „GDPR”) je Jiří Růžička, se sídlem U Nemocnice 2316, Česká Lípa, 470 06, fyzická osoba zapsána v Živnostenském rejstříku  v České Lípě č.j. 1693/05, Ev.č. : 350101-18181-00  (dále jen: „správce„).

1b).Správcem osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: „GDPR”) je Růžena Růžičková, se sídlem U Nemocnice 2316, Česká Lípa, 470 06, fyzická osoba zapsána v Živnostenském rejstříku v České Lípě č.j. : MUCL/2932/2018, Ev.č.: 350101/U2018/202/ZEM  (dále jen: „správce„).

1c).Správcem osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: „GDPR”) je Petr Březina, se sídlem Skalice u České Lípy 417, Skalice u České Lípy, 471 17, fyzická osoba zapsána v Živnostenském rejstříku v České Lípě č.j. : 11733/01, Ev.č.: 350100-30642-00  (dále jen: „správce„).

1d).Správcem osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: „GDPR”) je Lucka Březinová, se sídlem Skalice u České Lípy 417, Skalice u České Lípy, 471 17, fyzická osoba zapsána v Živnostenském rejstříku v České Lípě č.j. : MUCL/2912/2018, Ev.č.: 350101/U2018/201/SIP (dále jen: „správce„).

 

2.Kontaktní údaje správce č.1a). a č.2b). : jiriruze@atlas.cz, č.1c) a č.1d). : diamond.cz@o2active.cz

3.Osobními údaji se rozumí veškeré informace, případně kombinace informací, které lze využít k identifikaci konkrétní fyzické osoby, zejména jméno a příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, IP adresa nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Důvody zpracování osobních údajů

1.Pro účely obchodní, zejména vyřízení dotazu, poptávky a objednávky, zpracováváme tyto údaje:

•jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště, kontaktní adresu, e-mail, telefon, bankovní spojení, objednávku, fakturu, reklamaci

•tyto osobní údaje zpracováváme nejvýše po dobu 5 let plnění zákonné povinnosti, zejména vedení účetnictví

2.Pro účely účetní a daňové evidence zpracováváme z důvodů nezbytných pro plněný zákonných povinností tyto údaje:

•dokumenty účetní a daňové evidence

•tyto dokumenty zpracováváme po dobu 5 let

 III.

Přehled zpracovávaných osobních údajů

Důvod

Účel

Údaje

Zdroj údajů

Příjemci (zpracovatelé)

Zákonná

povinnost

Vedení účetnictví

Fakturační údaje zákazníka

Informace z objednávky

tištěné dokumenty

Oprávněný zájem

Klientská péče a podpora

Kontaktní údaje zákazníka.

E-mail, konverzace na FB stránce,

telefon, informace z objednávky.

tištěné dokumenty.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

1.Správce uchovává osobní údaje

•po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů

•po dobu 5 let z důvodu plnění zákonné povinnosti, zejména vedení účetnictví

2.Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje znehodnotí výmazem elektronických údajů a skartací údajů tištěných.

3.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. K takovému zpracování dochází pouze na základě Vámi sděleného výslovného souhlasu, který můžete kdykoli odvolat.

V.

Vaše práva

1.Za podmínek stanovených v GDPR máte

•právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

•právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18. GDPR

•právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

•právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

•právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

•právo odvolat souhlas se zpracováním údajů

2.Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VI.

Závěrečná ustanovení

 

1.Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.S těmito podmínkami souhlasíte v případě kontaktování správce prostřednictvím jeho e-mailu, konverzace na FB stránce či telefonu.

3.Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.